I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Albani Bryggerierne, Royal Unibrew A/S (“Royal Unibrew” eller ”vi”) indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver til Royal Unibrew.

Royal Unibrew A/S er dataansvarlig for de personoplysninger, der indsamles og behandles via hjemmesiderne.

Indhold:

 1. Indsamling af personoplysninger
 2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag
 3. Deling af personoplysninger
 4. Samtykke
 5. Cookies
 6. Sletning af personoplysninger
 7. Dine rettigheder
 8. Links til andre hjemmesider mv.
 9. Ændringer af privatlivspolitikken
 10. Berigtigelse, annullering af services mv.

1. Indsamling af personoplysninger

Vi indsamler oplysninger om dig når du bruger vores hjemmeside eller når du kontakter os, f.eks. som led i handel med Royal Unibrew eller ved din deltagelse i konkurrencer.

Vi behandler kun de oplysninger du selv afgiver til Royal Unibrew, f.eks. via kontaktformularer og lignende, samt de oplysninger, der indsamles via cookies på vores hjemmesider. Du kan læse mere om cookies nedenfor.

Bemærk, at visse personoplysninger er nødvendige at indsamle for at du kan anvende visse funktioner på vores hjemmesider. Det vil fremgå af de relevante formularer, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende felt være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede service/funktion. For eksempel har vi brug for dine kontakt-oplysninger for at kunne besvare en reklamationshenvendelse.

Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne.

2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de services og formål, der er beskrevet i skemaet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede hertil efter lovgivningen.

Brug af www.godtbryg.dk

Beskrivelse / ServiceFormålGrundlag
Administration af kundeforholdHvis du er kunde eller potentiel kunde (for-bruger eller erhvervskunde), leverandør eller samarbejdspartner i relation til Royal Unibrew, vil vi håndtere dine personoplys-ninger (fx navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer og kontooplysninger).
Formålet med behandling af dine personop-lysninger er at administrere eller oprette kundeforholdet mellem dig og Royal Unibrew.
Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendige for at kunne administrere det løbende kundeforhold mellem dig og Royal Unibrew. Dette udgør vores legitime grundlag for vores behandling af personoplysninger i forbindelse med administration af kundeforholdet.
SamhandelNår du handler med Royal Unibrew vil vi håndtere dine personoplysninger (fx navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer og kontooplysninger).
Formålet med behandling af dine personop-lysninger er at opfylde aftaler indgået mel-lem dig og Royal Unibrew.
Behandlingen af dine personop-lysninger er nødvendige for at kunne opfylde aftaler indgået mellem dig og Royal Unibrew. Dette udgør vores legitime grundlag for vores behandling af personoplysninger i forbin-delse med samhandlen
Markedsføring, herunder nyheds-breve og konkur-rencerHvis du deltager i en af vores konkurrencer (fx via en af Royal Unibrews hjemmesider, de sociale medier, butikker, der forhandler Royal Unibrews produkter, mv.), indsamler og op-bevarer vi personoplysningerne, som du af-giver til os med henblik på at administrere konkurrencen.
Du vil blive oplyst om de konkrete konkur-rencebetingelser samt modtage yderligere information om behandlingen af dine person-oplysninger i denne sammenhæng i forbin-delse med din deltagelse.
Grundlaget for behandlingen af dine personoplysninger være Royal Unibrews legitime inte-resse i at foretage markedsfø-ringsaktiviteter

3. Deling af personoplysninger

Med henblik på at opfylde ovennævnte formål kan dine personoplysninger blive overladt til tredjepar-ter, der efter aftale leverer relevante services til Royal Unibrew, som f.eks. udbydere af IT-support og hosting.

Det kan under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive op-lysninger til retslige myndigheder. Videregivelse kan endvidere ske, hvis det er nødvendigt for at fast-lægge eller forsvare retskrav.

4. Samtykke

Vi indsamler og behandler i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. af-snit 2 ovenfor.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at:

 • Kontakte Royal Unibrew (se kontaktoplysninger nedenfor) eller
 • Ved at slette din profil på vores hjemmeside, i de tilfælde, hvor du har oprettet en profil.
 • Samtykke til cookies kan trækkes tilbage som beskrevet i Cookie-politikken på den hjemmeside du besøger

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmin-dre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personop-lysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

Tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbage-trækningen af samtykket.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytte de funktioner, som vi til-byder på vores hjemmeside.

5. Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmesider. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores Cookie-politikker, som til enhver tid er tilgængelig og opdateret via et link på den hjemmeside du besøger.

Behandling af personoplysninger, som vi indsamler gennem cookies, er baseret på dit samtykke. Du kan læse mere om vilkårene for afgivelse af samtykke i afsnit 4.

Formålene med brug af information, som indsamles gennem cookies er:

 • at administrere, forbedre og optimere vores hjemmeside og services og din brugeroplevelse,
 • kunde- og brugeranalyser og segmentering for bedre at kunne forstå vores kunder og brugere, og dermed forbedre og tilpasse vores services til kunder og brugere,
 • statistiske formål.

6. Sletning af personoplysninger

Dine personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de ovennævnte formål. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form, eller hvis vi er forpligtet hertil ifølge lovgivningen.

7. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Du kan også gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger og du har ret til at berigtige dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personop-lysninger.

Vi vil slette eller rette forkerte personoplysninger eller personoplysninger, der blevet forældede siden indsamlingen.

På din skriftlige anmodning vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unø-digt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, f.eks.. hvis behandlingen er nødvendig for at kunne opgøre eller gøre et retskrav gældende, eller hvis det er nødvendigt for ind-gåelsen af en aftale med dig.

Herudover har du i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, som vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt bede os om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 10 nedenfor).

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplys-ninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi be-handler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os, Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon 33 19 32 00
e-mail dt@datatilsynet.dk

8. Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af an-dre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

9. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik ved væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede services eller for at forbedre hjemmesiden.

10.Berigtigelse, annullering af services mv.

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, hvis du ikke længere ønsker at gøre bruge af vores services eller ikke længere ønsker at modtage information fra os, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

Royal Unibrew A/S
Faxe Allé 1
DK-4640 Faxe
Telefon 56 77 15 00
E-mail contact@royalunibrew.com

Version 1.0, marts 2021


Hvor gammel er du?

Dette website henvender sig kun til personer over 18 år.


I henhold til de danske markedsføringsregler for øl og andre alkoholholdige produkter, er markedsføring overfor børn og unge under 18 år ikke tilladt.